தோல் நீக்கியது (COUNTRY CHICKEN WITHOUT SKIN)

  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

₹.500.00

Availability : In stock check_circle

Product Code : 14

Quantity : In kg
Ex : Pieces for Biriyani     எ.கா. பிரியாணிக்கான துண்டுகள்
Related Products